Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o financijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH 28. travnja. 2022.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz  o proglašenju Zakona o financijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 29. ožujka 2022. godine i na sjednici Doma naroda od 12. travnja 2022. godine.

Ovim Zakonom uređuje se financijska konsolidacija i restrukturiranje javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač općina, kanton, Federacija BiH i jedan ili više kantona zajedno, te Federacija sukladno članku 53. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, izvori plaćanja nastalih dugovanja, postupak i način izmirenja dugovanja temeljem kojih se vrši financijska konsolidacija zdravstvenih ustanova, iznos umanjenja duga i druga pitanja koja se odnose na financijsku konsolidaciju i restrukturiranje zdravstvenih ustanova.

Vlada Federacije BiH će za implementaciju Programa financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja sveučilišno - kliničkih bolnica, koji se zasniva na principima zabrane daljnjeg akumuliranja duga i gubitaka i prioritetima trošenja, izdvojiti 119 milijuna KM na teret Proračuna Fedracije BiH kako slijedi:

a) Klinički centar univerziteta u Sarajevu 30 milijuna KM,

b) Univerzitetski klinički centar Tuzla 29 milijuna KM,

c) Sveučilišna klinička bolnica Mostar 60 milijuna KM.

Kao podršku u procesu restrukturiranja i sanacije u kantonalnim i općim bolnicama, Vlada Federacije BiH će za ovu svrhu izdvojiti 106 milijuna KM, na teret Proračuna Federacije, kako slijedi:

a) za kantonalne bolnice ukupno 65.500.000 KM:

– JU Kantonalna bolnica Dr. Safet Mujić Mostar 15.000.000 KM,

- JU Kantonalna bolnica Zenica 23.000.000 KM,

- JU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić Bihać 18.000.000 KM,

- Kantonalna bolnica JZU Goražde 1.500.000 KM,

- Županijska bolnica Orašje 2.000.000 KM,

- Županijska bolnica „Dr. fra Mihovil Sučić“ Livno 6.000.000 KM.

 

b) za opće bolnice ukupno 40.500.000 KM kako slijedi:

– JU Opća bolnica Konjic 5.000.000 KM,

- Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica 4.000.000 KM,

- JZU Opća bolnica Sanski Most 3.500.000 KM,

- JU Bolnica Travnik 13.000.000 KM,

- Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolić“ 5.000.000 KM,

- JU Opća bolnica Bugojno 2.000.000 KM,

- JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik 1.000.000 KM,

- JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo 2.000.000 KM,

- Opća bolnica Jajce 2.000.000 KM,

- Opća bolnica Tešanj 3.000.000 KM.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.