Zakonske ovlasti

Zakonske ovlasti Predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine:

  • Sukladno Zakonu o reviziji institucija u Federaciji BiH predlaže Parlamentu Federacije BiH kandidate za generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Federacije BiH.

Članak 24. stavak 1. Zakona o reviziji institucija u Federaciji BiH glasi:

„Generalnog revizora i Zamjenika generalnog revizora imenuje Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, a prema rang-listi kandidata koju priprema povjerenstvo za izbor iz stavka 3. ovoga članka“.

  • Sukladno Zakonu o električnoj energiji u Federaciji BiH daje suglasnost na prijedlog Vlade Federacije BiH za imenovanje članova Regulatorne komisije.

Članak 24. stavak 6. Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH glasi:

„Vlada Federacije, u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga rang liste od strane Komisije, utvrđuje prijedlog za imenovanje članova Regulatorne komisije i isti, uz prethodno pribavljenu suglasnost Predsjednika i Dopredsjednika Federacije, dostavlja Parlamentu Federacije“.

  • Sukladno Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite imenuje Revizorski tim za koordinaciju uz konzultaciju s dopredsjednicima Federacije BiH.

Članak 10. stavak 2. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko – invalidske zaštite glasi:

„Revizorski tim za koordinaciju imenuje predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine uz konzultacije s dopredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine na usuglašen prijedlog federalnoga ministra, kantonalnih ministara i ravnatelja uprava za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, poštujući nacionalni paritet i potpunu transparentnost u radu timova, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona“.

  • Sukladno Zakonu o komisiji za vrijednosne papire uz suglasnost dopredsjednika Federacije BiH imenuje i razrješava Komisiju za vrijednosne papire.

Članak 5. stavak 1. Zakona o komisiji za vrijednosne papire glasi:

„Komisiju čine predsjednik, zamjenik predsjednika i tri člana, koje imenuje i razrješava predsjednik Federacije uz suglasnost dopredsjednika Federacije i potvrđuje Parlament Federacije“.