Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune (Rebalans) Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2017. godinu 27. travnja. 2018.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na:

- Izmjene i dopune (Rebalans) Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2017. godinu (konsolidirani),

- Izmjene i dopune Financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2017. godinu (Rebalans) – (Anex I) i

- Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2017. godinu.

Ovu Odluku donio je Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma održanoj 18. travnja 2018. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 19. travnja 2018. godine, a stupa na snagu idućeg dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.