Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH 17. rujna. 2021.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 27. srpnja 2021. godine i na sjednici Doma naroda od 9. rujna 2021. godine.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a počet će se primjenjivati tri mjeseca nakon stupanja na snagu.

Ovim Zakonom uređuju se pojam i status roditelja njegovatelja, uvjeti za priznavanje statusa roditelja njegovatelja, pravo roditelja njegovatelja na materijalnu potporu u vidu mjesečne naknade i pripadajućih doprinosa, postupak ostvarivanja prava, financiranje, nadzor i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava roditelja njegovatelja u Federaciji BiH.