Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije BiH za 2020. godinu 06. svibnja. 2020.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije BiH za 2020. godinu i Ukaz o proglašenju Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2020. godinu. Ovaj Zakon i Odluka  stupaju na snagu narednog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH.“

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je i Ukaz o proglašenju Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za žurni projekt za COVID – 19 za Bosnu i Hercegovinu.  Sredstva zajma u iznosu od 19.859.900,00 eura koristit će se za financiranje Žurnog projekta za COVID – 19 za Bosnu i Hercegovinu. Cilj predložene žurne financijske pomoći je pružanje potpore zemlji u njenom radu i davanju odgovora na prijetnju koju nameće COVID-19, kao i jačanje nacionalnih sustava javno – zdravstvene pripravnosti. Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Predsjednik FBiH Marinko Čavara potpisao je i Ukaz o proglašenju Odluke o prihvaćanju zaduženja Federacije BiH u okviru instrumenata za brzo financiranje (RFI) Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Sredstva zajma u iznosu od 399.980.882, 81 KM koristit će se za financiranje povećanih potreba u zdravstvu uzrokovanih pandemijom COVID-19 i za financiranje mjera ekonomske stabilizacije. Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je i Ukaz o proglašenju Zakona o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriji Federacije BiH, koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma održanoj 23. travnja 2020. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 28. travnja 2020. godine.
Ovaj Zakon stupa na snagu idućeg dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“ i primjenjivat će se do prestanka stanja nesreće u Federaciji BiH.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je i Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu, Izmjene i dopune Financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2020. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu. Odluka stupa na snagu idući dan  po dobivanju suglasnosti na Parlamentu Federacije BiH.