Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Financijskog plana Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu 31. prosinca. 2019.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Financijskog plana Federalnoig zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, koju je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 17.12.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 19.12. 2019. godine.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana donošenja, a primjenjivat će se za fiskalnu 2019. godinu. Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Federacije BiH“.