Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i procjenu plana za 2021. i 2022. godinu 31. prosinca. 2019.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i procjenu plana za 2021. i 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu, koju je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 18.12.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 19.12. 2019. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja suglasnosti Parlamenta Federacije BiH, a primjenjivat će se od 1.1.2020. godine.