Predsjednik FBiH Marinko Čavara potpisao Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu 29. srpnja. 2019.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je Ukaz o proglašenju Odluke o davanju suglasnosti na:

- izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu (konsolidirani)

- izmjene i dopune Financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu (Anex I)

- Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2019. godinu

Ovu Odluku je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma od 16.7.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 18.7. 2019. godine, a stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.